Goede communicatie & duidelijke afspraken!

Bij een cursus of opleiding horen algemene voorwaarden. Hieronder kunt u onze algemene voorwaarde per cursus of opleiding bekijken. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben dan horen wij dit graag.

 


m

Algemene voorwaarden Cursus Praktijkopleider van Hair Kappersopleiding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van het inschrijfformulier inzake de door Hair Kappersopleiding te geven cursus praktijkopleider.
 2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Een inschrijving voor een cursus kan alleen plaatsvinden als het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 4. Overeenkomsten komen tot stand na tijdige schriftelijke bevestiging door de wederpartij zowel als door Hair Kappersopleiding.
 5. Wederpartij van Hair Kappersopleiding is de partij die volgens het inschrijfformulier het cursusgeld betaalt. Deelnemer is degene die de cursus volgt, ongeacht of deze ook de wederpartij is.
 6. Indien meer inschrijvingen plaatsvinden dan het aantal beschikbare plaatsen, behoudt Hair Kappersopleiding zich het recht voor inschrijvingen niet te accepteren. Evenzeer behoudt Hair Kappersopleiding zich het recht voor een cursus af te lasten indien er onvoldoende inschrijvingen hebben plaatsgevonden. De deelnemer krijgt dan z.s.m. bericht en Hair Kappersopleiding zal altijd proberen om de deelnemer een alternatief aan te bieden.
 7. Wanneer een les niet doorgaat/gegeven kan worden in geval van overmacht, zal Hair Kappersopleiding voor een vervangende les zorgen.
 8. De tarieven van de cursus praktijkopleider staan vermeld en op www.hairkappersopleiding.nl. Facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 9. Deelnemer ontvangt na inschrijving een factuur met daarop de kosten van het lesgeld. Onder vermelding van het factuurnummer dient wederpartij het verschuldigde bedrag over te maken op het IBAN nummer: NL23 RABO 0191608882 t.n.v. Hair Kappersopleiding.
 10. Na inschrijving voor een cursus is er een bedenktijd van 14 dagen om kosteloos te annuleren. Indien binnen deze periode de training reeds gevolgd is, geldt deze mogelijkheid niet.
 11. Bij annulering tussen de vier en de twee weken voor datum van aanvang wordt 50% van de volledige kosten in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer dan al het volledige bedrag heeft voldaan zal Hair Kappersopleiding 50% van het lesgeld terug betalen aan wederpartij. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. De datum poststempel geldt als de datum van verzending, die wordt gehanteerd bij vaststelling van de termijn.
 12. Als blijkt dat de wederpartij in gebreke is de vordering te voldoen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven. In welk geval naast het verschuldigde totale bedrag, ook vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd is.
 13. Het Auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Hair Kappersopleiding of de oorspronkelijk rechthebbende. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, dient vooraf toestemming te worden verkregen van Hair Kappersopleiding en/of rechthebbende.
 14. Hair Kappersopleiding is niet aansprakelijk voor door de deelnemer, wederpartij of aan derden geleden schade tenzij zulks het gevolg is van de bewijsbare opzet of grove schuld van Hair Kappersopleiding.
 15. Als er een klacht is met betrekking tot een cursus of medewerker van Hair Kappersopleiding dan kan deze kenbaar gemaakt worden via ons mailadres: info@hairkappersopleiding.nl. Vermeld daarin uw gegevens en contactgegevens en omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen om de klacht te bespreken en om samen tot een oplossing te komen. Klachten worden altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld, door zowel klager als de beklaagde. Wij streven ernaar uw klacht maximaal binnen 4 weken helemaal af te handelen. Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt uw beroep indienen bij onze klachtencommissie. De beslissing van de klachtencommissie wordt door Hair Kappersopleiding beschouwd als bindend en zal daarna direct worden afgehandeld. De voorzitter van de klachtencommissie is Mevrouw. A. Natkiel, zij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: kc@hairkappersopleiding.nl.
 16. Klachten worden altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld, door zowel klager als de beklaagde. Dat houdt in, zowel mondeling, schriftelijk of op social media. Indien deelnemer gegevens of bijzonderheden kenbaar wil maken aan derden, zal deelnemer Hair Kappersopleiding hierover tijdig – voorafgaand aan het eventueel kenbaar maken- informeren om zo Hair Kappersopleiding de gelegenheid te bieden het te beoordelen of er al dan niet bezwaren bestaan tegen het kenbaar maken van de gegevens en/of bijzonderheden.
 17. Indien deelnemer een van de twee lesdagen mist is inhalen niet mogelijk. Deelnemer krijgt dan geen certificaat.
 18. De cursus praktijkopleider heeft geen examen maar wel een beoordeling. Om het certificaat te behalen dient deelnemer beiden cursusdagen aanwezig te zijn. Ook dient deelnemer de huiswerkopdrachten en klassikale opdrachten goed te maken. Bij een positieve beoordeling van de docent krijgt deelnemer het certificaat.
 19. Het is een deelnemer niet toegestaan om vertrouwelijke informatie en/of schadelijke informatie of foto’s te publiceren over Hair Kappersopleiding of diens medewerkers, leveranciers, klanten, cursisten of leerlingen zonder hun schriftelijke toestemming, of indien zij minderjarig zijn, zonder de schriftelijke toestemming van hun ouders/voogd. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het bedrijf, de persoon of het product.
 20. Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk en alleen voor Hair Kappersopleiding en haar medewerkers.

m


m

Algemene voorwaarden Cursussen van Hair Kappersopleiding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van het inschrijfformulier inzake alle door Hair Kappersopleiding te geven cursussen.
 2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Een inschrijving voor een cursus kan alleen plaatsvinden als het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 4. Overeenkomsten komen tot stand na tijdige schriftelijke bevestiging door de wederpartij zowel als door Hair Kappersopleiding.
 5. Wederpartij van Hair Kappersopleiding is de partij die volgens het inschrijfformulier het cursusgeld betaalt. Deelnemer is degene die de cursus volgt, ongeacht of deze ook de wederpartij is.
 6. Indien meer inschrijvingen plaatsvinden dan het aantal beschikbare plaatsen, behoudt Hair Kappersopleiding zich het recht voor inschrijvingen niet te accepteren. Evenzeer behoudt Hair Kappersopleiding zich het recht voor een cursus af te lasten indien er onvoldoende inschrijvingen hebben plaatsgevonden. De deelnemer krijgt dan z.s.m. bericht en Hair Kappersopleiding zal altijd proberen om de deelnemer een alternatief aan te bieden.
 7. Wanneer een les niet doorgaat/gegeven kan worden in geval van overmacht, zal Hair Kappersopleiding voor een vervangende les zorgen.
 8. De tarieven van alle cursussen staan vermeld op www.hairkappersopleiding.nl. Het materialenpakket dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. De materialen zijn na betaling eigendom van de deelnemer. Wanneer de deelnemer de materialen niet voor aanvang heeft voldaan is deelname niet toegestaan. Facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 9. Deelnemer ontvangt na inschrijving een factuur met daarop de kosten van het lesgeld en de kosten van de materialen. Onder vermelding van het factuurnummer dient wederpartij het verschuldigde bedrag over te maken op het IBAN nummer: NL23 RABO 0191608882 t.n.v. Hair Kappersopleiding.
 10. Na inschrijving voor een cursus is er een bedenktijd van 14 dagen om kosteloos te annuleren. Indien binnen deze periode de training reeds gevolgd is, geldt deze mogelijkheid niet.
 11. Bij annulering tussen de vier en de twee weken voor datum van aanvang wordt 50% van de volledige kosten in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer dan al het volledige bedrag heeft voldaan zal Hair Kappersopleiding 50% van het lesgeld terug betalen aan wederpartij. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. De datum poststempel geldt als de datum van verzending, die wordt gehanteerd bij vaststelling van de termijn.
 12. Als blijkt dat de wederpartij in gebreke is de vordering te voldoen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven. In welk geval naast het verschuldigde totale bedrag, ook vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd is.
 13. Het Auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Hair Kappersopleiding of de oorspronkelijk rechthebbende. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, dient vooraf toestemming te worden verkregen van Hair Kappersopleiding en/of rechthebbende
 14. Hair Kappersopleiding is niet aansprakelijk voor door de deelnemer, wederpartij of aan derden geleden schade tenzij zulks het gevolg is van de bewijsbare opzet of grove schuld van Hair Kappersopleiding.
 15. Als er een klacht is met betrekking tot een cursus of medewerker van Hair Kappersopleiding dan kan deze kenbaar gemaakt worden via ons mailadres: info@hairkappersopleiding.nl Vermeld daarin uw gegevens en contactgegevens en omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen om de klacht te bespreken en om samen tot een oplossing te komen. Wij streven ernaar uw klacht maximaal binnen 4 weken helemaal af te handelen. Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt uw beroep indienen bij onze klachtencommissie. De beslissing van de klachtencommissie wordt door Hair Kappersopleiding beschouwd als bindend en zal daarna direct worden afgehandeld. De voorzitter van de klachtencommissie is Mevrouw. A. Natkiel, zij is bereikbaar via het volgende e-mailadres:kc@hairkappersopleiding.nl
 16. Klachten worden altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld, door zowel klager als de beklaagde. Dat houdt in, zowel mondeling, schriftelijk of op social media. Indien deelnemer gegevens of bijzonderheden kenbaar wil maken aan derden, zal deelnemer Hair Kappersopleiding hierover tijdig – voorafgaand aan het eventueel kenbaar maken- informeren om zo Hair Kappersopleiding de gelegenheid te bieden het te beoordelen of er al dan niet bezwaren bestaan tegen het kenbaar maken van de gegevens en/of bijzonderheden.
 17. Deelnemer mag maximaal één gemiste les inhalen. Inhalen dient plaats te vinden binnen de looptijd van de cursus en op afspraak.
 18. Cursussen worden niet geëxamineerd. Wanneer de deelnemer de cursus met goed gevolg aflegt krijgt, hij/zij het certificaat van Hair Kappersopleiding. Dat wil zeggen dat de deelnemer minimaal 90% van de lessen aanwezig is. En *deelnemer dient minimaal 5 modeltrainingen af te ronden. *M.u.v. De Cursus Opsteken en vlechten, deze cursus vereist geen modeltraining.
 19. Het is een deelnemer niet toegestaan om vertrouwelijke informatie en/of schadelijke informatie of foto’s te publiceren over Hair Kappersopleiding of diens medewerkers, leveranciers, klanten, cursisten of leerlingen zonder hun schriftelijke toestemming, of indien zij minderjarig zijn, zonder de schriftelijke toestemming van hun ouders/voogd. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het bedrijf, de persoon of het product.
 20. Hair Kappersopleiding is gesloten tijdens de reguliere schoolvakanties midden Nederland. Lessen die daardoor niet doorgaan schuiven altijd door. Hair Kappersopleiding geeft alle deelnemers bij aanvang van de cursus de lesdagen en vrije dagen door.
 21. Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk en alleen voor Hair Kappersopleiding en haar medewerkers.

 

m


,

Algemene voorwaarden Deeltijdopleidingen van Hair Kappersopleiding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van het inschrijfformulier inzake alle door Hair Kappersopleiding te geven deeltijdopleidingen.
 2. Een inschrijving voor een deeltijdopleiding kan alleen plaatsvinden als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en er een intakegesprek heeft plaatsgevonden.
 3. Overeenkomsten komen tot stand na tijdige schriftelijke bevestiging door de wederpartij zowel als door Hair Kappersopleiding.
 4. Wederpartij van Hair Kappersopleiding is de partij die volgens het inschrijfformulier het lesgeld betaalt. Deelnemer is degene die de deeltijdopleiding volgt, ongeacht of deze ook de wederpartij is.
 5. Indien meer inschrijvingen plaatsvinden dan het aantal beschikbare plaatsen, behoudt Hair Kappersopleiding zich het recht voor inschrijvingen niet te accepteren. Evenzeer behoudt Hair Kappersopleiding zich het recht voor een deeltijdopleiding  af te lasten indien er onvoldoende inschrijvingen hebben plaatsgevonden. De deelnemer krijgt dan z.s.m. bericht en Hair Kappersopleiding zal altijd proberen om de deelnemer een alternatief aan te bieden.
 6. De tarieven van de deeltijdopleidingen zijn staan vermeld en ook op www.hairkappersopleiding.nl. Het materialenpakket dient voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn, d.m.v. het betalen van de eerste termijn. De materialen zijn na betaling eigendom van de deelnemer. Wanneer de deelnemer de materialen niet voor aanvang heeft voldaan is deelname niet toegestaan. Facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 7. Wanneer een les niet doorgaat/gegeven kan worden in geval van overmacht, zal Hair Kappersopleiding voor een vervangende les zorgen.
 8. Deelnemer ontvangt na inschrijving een factuur met daarop de kosten van de opleiding. Onder vermelding van het factuurnummer dient wederpartij het verschuldigde bedrag over te maken op het IBAN nummer: NL23 RABO 0191608882 t.n.v. Hair Kappersopleiding.
 9. Na inschrijving voor een opleiding is er een bedenktijd van 14 dagen om kosteloos te annuleren. Indien binnen deze periode de training reeds gevolgd is, geldt deze mogelijkheid niet.
 10. Bij annulering tussen de vier en de twee weken voor datum van aanvang, wordt 50% van de volledige kosten in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer dan al het volledige bedrag heeft voldaan, zal Hair Kappersopleiding 50% van het lesgeld terug betalen aan wederpartij. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. De datum poststempel geldt als de datum van verzending, die wordt gehanteerd bij vaststelling van de termijn.
 11. Als blijkt dat de wederpartij in gebreke is de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven. In welk geval naast het verschuldigde totale bedrag, ook vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd is.
 12. Het Auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Hair Kappersopleiding of de oorspronkelijk rechthebbende. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, dient vooraf toestemming te worden verkregen van Hair Kappersopleiding en/of rechthebbende.
 13. Hair Kappersopleiding is niet aansprakelijk voor door de deelnemer, wederpartij of aan derden geleden schade tenzij zulks het gevolg is van de bewijsbare opzet of grove schuld van Hair Kappersopleiding.
 14. Als er een klacht is met betrekking tot een opleiding of medewerker van Hair Kappersopleiding dan kan deze kenbaar gemaakt worden via het mailadres:info@hairkappersopleiding.nl. Vermeld daarin uw gegevens en contactgegevens. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen om de klacht te bespreken en om samen tot een oplossing te komen. Klachten worden altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld, door zowel klager als de beklaagde. Wij streven ernaar uw klacht maximaal binnen 4 weken helemaal af te handelen. Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt uw beroep indienen bij onze klachtencommissie. De beslissing van de klachtencommissie wordt door Hair Kappersopleiding beschouwd als bindend en zal daarna direct worden afgehandeld. De voorzitter van de klachtencommissie is Mevrouw. A. Natkiel, zij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: kc@hairkappersopleiding.nl
 15. Klachten worden altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld, door zowel klager als de beklaagde. Dat houdt in, zowel mondeling, schriftelijk of op social media. Indien deelnemer gegevens of bijzonderheden kenbaar wil maken aan derden, zal deelnemer Hair Kappersopleiding hierover tijdig – voorafgaand aan het eventueel kenbaar maken- informeren om zo Hair Kappersopleiding de gelegenheid te bieden het te beoordelen of er al dan niet bezwaren bestaan tegen het kenbaar maken van de gegevens en/of bijzonderheden.
 16. Deelnemer mag maximaal twee gemiste lessen inhalen. Inhalen dient plaats te vinden binnen de looptijd van de opleiding en op afspraak.
 17. Deeltijdopleidingen worden wel geëxamineerd. Wanneer de deelnemer de deeltijdopleiding met goed gevolg aflegt mag, hij/zij deelnemen aan de examens. Dat wil zeggen dat de deelnemer minimaal 90% van de lessen aanwezig is. Deelnemer heeft de modeltrainingen afgerond en er is een positieve beoordeling van de docent.
 18. Wanneer een deelnemer zakt voor de examens zal Hair Kappersopleiding ze in de gelegenheid stellen om een herexamen te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 19. Het is een deelnemer niet toegestaan om vertrouwelijke informatie en/of schadelijke informatie of foto’s te publiceren over Hair Kappersopleiding of diens medewerkers, leveranciers, klanten, cursisten of leerlingen zonder hun schriftelijke toestemming, of indien zij minderjarig zijn, zonder de schriftelijke toestemming van hun ouders/voogd. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het bedrijf, de persoon of het product.
 20. Hair Kappersopleiding is gesloten tijdens de reguliere schoolvakanties Midden Nederland. Lessen die daardoor niet doorgaan schuiven altijd door. Hair Kappersopleiding geeft alle deelnemers bij aanvang van de opleiding de lesdagen en vrije dagen door.
 21. Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk en alleen voor Hair Kappersopleiding en haar medewerkers.

n